Matrika / Evidencia obyvateľov

Kontaktné informácie

Matrikárka: Beáta Sýkorová
Telefón: +421 (0)53 4799 114
e-mail: sykorova@mnisek.sk

Matrika

Doklady potrebné pre:

Vydanie matričného dokladu

Uzavretie manželstva


Doklady uvedené v 2. 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa

Zápis do knihy úmrtí

Evidencia obyvateľov

Doklady potrebné pre:

Prihlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte

Zrušenie trvalého pobytu

Vydanie prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení
15 roku veku

O vydanie, je povinný požiadať zákonný zástupca, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana políciu v Gelnici.

Na polícii od vás budú požadovať:

Osvedčenia a výpisy

Doklady potrebné pre:

Osvedčenie podpisu


Občan, ktorého podpis sa osvedčuje, musí byť osobne prítomný.

Osvedčenie listiny

Výpis a odpis z registra trestov

Pocasie