Aktuality

10

APR

2018

Dúha

10.04.2018 18:48

05

APR

2018

Zápis detí do prvého ročníka

Riaditeľstvo ZŠ Mníšek nad Hnilcom 497 oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 10.04.2018 o 15:00 hod. v budove základnej školy. Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.

Na zápis je potrebné so sebou priniesť:
 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • rodný list dieťaťa.

03

APR

2018

Odpočet elektromerov

VSD Košice a.s. bude vykonávať v dňoch 03. až 06. apríla 2018 (t.j. od utorka do piatka) v čase od 07:00 do 15:30 hod. pravidelný ročný odpočet elektromerov. Odberateľov elektriny žiadajú o sprístupnenie elektromerov a hlavne pozatváranie psov.

27

MAR

2018

Výkup papieraPriložené dokumenty:
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - cenník

25

MAR

2018

Jarné číslo 2018 obecných novín Moja Dedina


Jar
9 510 kB

Daňové priznanie 2018 za rok 2017

Daňový úrad Gelnica oznamuje, že je možnosť podať daňové priznania aj na Obecnom úrade v Mníšku nad Hnilcom dňa 27.03.2018 (utorok) v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

27

FEB

2018

Fotografie z Fašiangovej zabíjačky 2018

V galérii nájdete fotografie z Fašiangovej zabíjačky, ktorá sa konala v sobotu 10. februára 2018 od 06:00 hod. na parkovisku pod Obecným úradom.

25

FEB

2018

Predaj a kúpa

Predaj a kúpa

18

FEB

2018

Súpis rodín a domov baníckej obce
Mníšek nad Hnilcom v roku 1945
Dokument poskytla obyvateľka Mníška nad Hnilcom.
Súpis obsahuje aj prezývky obyvateľov.

12

FEB

2018

Sami rozhodnite, kto potrebuje Vaše dane

Pripomíname, že posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie je 31.03.2018 - v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) je možné doručiť samostatne do 01.05.2018.

Všetky potrebné tlačivá a informácie nájdete na stránke http://rozhodni.sk/. Môžete tiež vyhľadávať v zozname príjímateľov 2% a zobraziť si údaje potrebné na vyplnenie tlačiva.

Editovateľné predvyplnené tlačivá

23

JAN

2018

Ako vypísať daňové priznanie - Daň z nehnuteľnosti

Daňové priznanie je povinný vlastník nehnuteľnosti podať vždy, ak nastanú zmeny (vrátane zmeny vlastníka nehnuteľnosti) alebo zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane (napr. zmena druhu pozemku). Daňové priznanie je potrebné podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru.

Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2017, daňové priznanie je treba podať do 31.01.2018. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 2. januára 2018, daňové priznanie podáte až 31.01.2019. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

https://danznehnutelnosti.sk/ako-vypisat-dp/

18

JAN

2018

Správne konanie vo veci výrubu drevín


Správne konanie vo veci výrubu drevín

15

JAN

2018

Návrhy VZN

Návrhy VZN budú prejednávané na februárovom obecnom zastupiteľstve.

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN - ZaD 3

10

JAN

2018

04

JAN

2018

Bezplatný zber nebezpečného odpadu


Dátum:09.01.2018 (utorok)
Čas:15:00 - 16:00
Miesto:s.č. 165, bývalá predajňa Alko-nealko


Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
  musia byť v označenom originálnom obale, v opačnom prípade nebudú pracovníkmi odobrané
 • žiarivky, výbojky,
 • chemikálie v pôvodnom balení,
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými

Odpady obsahujúce ortuť napr. ortuťové teplomery zberová spoločnosť neodoberie.

Tento odpad sa n e s m i e dávať do bežného odpadu, preto využite možnosť jeho bezplatného odovzdania a doneste nebezpečný odpad zo svojej domácnosti na určené miesto

Občania, ktorí potrebujú pomôcť s prevozom odpadu na určené miesto sa môžu nahlásiť na obecnom úrade (tel. 053/4896113)

03

JAN

2018

Miestna občianska poriadková služba - MOPS
     V júni 2017 Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s predložením projektu Miestna občianska poriadková služba. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako bolo stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť našej obce o nenávratný finančný príspevok na projekt „Miestna občianska poriadková služba - Mníšek nad Hnilcom” v septembri 2017 schválil.

     Následne bola v októbri s Ministerstvom podpísaná zmluva, kde sa Ministerstvo zaväzuje poskytnúť z celkovej sumy oprávnených výdavkov (151 206,48 €) sumu nenávratného príspevku 143 646,16 €, zvyšok čiže 7 560,32 € sa zaviazala zabezpečiť obec.

     V októbri sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií v spomínanej poriadkovej službe. Konania sa zúčastnilo 16 uchádzačov, z ktorých komisia vybrala týchto 6:

  Koordinátor

 • Jaroslav Smižik
 • Členovia

 • František Plachetka
 • Kamil Plachetka
 • Pavol Plachetka
 • Slavomír Plachetka
 • Milan Šariška


V zmysle zmluvy bude Miestna občianska poriadková služba pracovať 3 roky so začiatkom 01.12.2017. Činnosť poriadkovej služby:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním,
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť,
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská ...),
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
 • je nápomocná pri organizácii kultúrnych a športových podujatí,
 • je nápomocná Policajnému zboru,
 • dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

Aktuality v roku:


2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018