Aktuality

18

JAN

2018

Správne konanie vo veci výrubu drevín


Správne konanie vo veci výrubu drevín

15

JAN

2018

Návrhy VZN

Návrhy VZN budú prejednávané na februárovom obecnom zastupiteľstve.

VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN - ZaD 3

10

JAN

2018

04

JAN

2018

Bezplatný zber nebezpečného odpadu


Dátum:09.01.2018 (utorok)
Čas:15:00 - 16:00
Miesto:s.č. 165, bývalá predajňa Alko-nealko


Povereným pracovníkom v uvedenom čase môžete bezplatne odovzdať:

 • odpadové oleje, farby, laky, riedidlá a obaly z nich,
  musia byť v označenom originálnom obale, v opačnom prípade nebudú pracovníkmi odobrané
 • žiarivky, výbojky,
 • chemikálie v pôvodnom balení,
 • rôzne handry a absorbenty znečistené nebezpečnými a škodlivými

Odpady obsahujúce ortuť napr. ortuťové teplomery zberová spoločnosť neodoberie.

Tento odpad sa n e s m i e dávať do bežného odpadu, preto využite možnosť jeho bezplatného odovzdania a doneste nebezpečný odpad zo svojej domácnosti na určené miesto

Občania, ktorí potrebujú pomôcť s prevozom odpadu na určené miesto sa môžu nahlásiť na obecnom úrade (tel. 053/4896113)

03

JAN

2018

Miestna občianska poriadková služba - MOPS

     V júni 2017 Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s predložením projektu Miestna občianska poriadková služba. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako bolo stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť našej obce o nenávratný finančný príspevok na projekt „Miestna občianska poriadková služba - Mníšek nad Hnilcom” v septembri 2017 schválil.

     Následne bola v októbri s Ministerstvom podpísaná zmluva, kde sa Ministerstvo zaväzuje poskytnúť z celkovej sumy oprávnených výdavkov (151 206,48 €) sumu nenávratného príspevku 143 646,16 €, zvyšok čiže 7 560,32 € sa zaviazala zabezpečiť obec.

     V októbri sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií v spomínanej poriadkovej službe. Konania sa zúčastnilo 16 uchádzačov, z ktorých komisia vybrala týchto 6:

  Koordinátor

 • Jaroslav Smižik
 • Členovia

 • František Plachetka
 • Kamil Plachetka
 • Pavol Plachetka
 • Slavomír Plachetka
 • Milan Šariška


V zmysle zmluvy bude Miestna občianska poriadková služba pracovať 3 roky so začiatkom 01.12.2017. Činnosť poriadkovej služby:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním,
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť,
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská ...),
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
 • je nápomocná pri organizácii kultúrnych a športových podujatí,
 • je nápomocná Policajnému zboru,
 • dohliada nad poriadkom a bezpečnosťou v obci.

Aktuality v roku:


2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018