Karpatsko-nemecký spolok (KNS)
Karpatendeutscher Verein (KDV)

História vzniku

V roku 1990 pár nadšencov pod vedením p. Eriky Königovej založilo miestnu skupinu KNS, ktorej úlohou bolo pozdvihnutie tradícií materinského jazyka a kultúry karpatských Nemcov. Založenie spolku nebolo niektorými ľuďmi správne pochopené a jeho činnosť bola prijímaná s rozpakmi. Postupne si však získal dôveru a výraznou aktivitou potvrdil svoju životaschopnosť.
Na začiatku patrili medzi hlavné aktivity spolku návrat k materinskému jazyku formou jazykových kurzov a založenie spevokolu. Nezabudnuteľná atmosféra panovala pri obnovení kríža na Špicnbergu, v spolupráci s Obecným úradom, aj pri postavení kríža obetiam vojny v spolupráci s krajanmi. Spolku sa podarilo za pomoci nemeckej vlády zachrániť chátrajúci dom v strede obce. Po rekonštrukcii slúži ako Dom stretnutia regiónu Dolný Spiš. V interiéri sa nachádza sála, knižnica a ďalšie miestnosti, slúžiace na iné účely. Neskôr bol k domu pribudovaný byt domovníka a v roku 2001 bolo dokončené športové ihrisko.
_____Vďaka krajanom z Nemecka sa nadviazala spolupráca s Küffhäuser-kamaradschaft, ktorí nás každoročne navštevujú. Spolok organizuje pravidelné výstupy ku krížu, deň matiek, deň detí, mikulášske a vianočné posedenia a mnohé iné akcie, na ktorých vystupuje spevokol pod vedením p. Jána Königa. Miestna skupina patrí k najväčším organizáciám v rámci regiónu Dolný Spiš.

Informácie pre región Dolný Spiš

_____S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR sa od júla 1992 v Poprade (Deutschendorf) vydáva mesačník Nemcov na Slovensku. Jeho vydávanie má pre malú komunitu, žijúcu roztrúsene po celej krajine, mimoriadny význam, pretože ako jediné nemecké noviny na Slovensku sú najdôležitejším informačným zdrojom o živote a činnosti v jednotlivých miestnych skupinách KNS.

Redakcia „Karpatenblatt”

Šéfredaktor: Mgr. Andrzej Mikolajczyk
Adresa: Huszova 12
P.O.Box 47
058 01 Poprad
Telefón/Fax: +421 (0)52 7724 217
web: https://www.karpatenblatt.sk
e-mail: karpatenblatt@stonline.sk

Knižnica v dome stretávania Mníšek

Knižnica je otvorená v piatok od 17:00 do 18:00 - iba po dohode

Kontaktná osoba: Magdaléna Cölderová
Mníšek nad Hnilcom 103
Telefón: +421 (0)53 48 96 323
Pocasie