Územný plán

Územný plán - Zmeny a doplnky č.3

Textová časť

Grafická časť

Územný plán - Zmeny a doplnky č.2

Textová časť

Grafická časť

Územný plán - Zmeny a doplnky č.1

Textová časť

Grafická časť

Územný plán - 1. vydanie

Textová časť

Grafická časť

Komplexný urbanistický návrh (M=1 : 2 880)

Návrh dopravy (M=1 : 2 880)

Návrh technickej infraštruktúry, vodné hospodárstvo (M=1 : 2 880)

Návrh technickej infraštruktúry, energetika a telekomunikácie
(M=1 : 2 880)

Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely (M=1 : 2 880)

Komplexný návrh katastrálneho územia obce a výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (M=1 : 10 000)

Širšie vzťahy, návrh záujmového územia obce (M=1 : 50 000)

Návrh verejnoprospešných stavieb (M=1 : 10 000)

Pocasie