Správa daní a poplatkov

Kontaktné informácie

Referentka: Elvíra Rešovská
Telefón: +421 (0)53 4896 113
e-mail: resovska@mnisek.sk

Daň z nehnuteľností

____Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Mníšek nad Hnilcom.
____Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
____Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
____Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
____Sadzby dane sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych daniach.Daňovník dane z nehnuteľností priznáva svoje nehnuteľnosti podaním priznania:

Podanie daňového priznanie k dani z nehnuteľnosti

K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zákona 582/2004 potrebujete:____Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená platobným výmerom. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo priamo na účet obce. ako variabilný symbol uveďte číslo domu, za ktorý platíte daň.


____Je potrebné uviesť, že nehnuteľnosť môže byť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
____Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani.


____V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, tlačivo nemusia vypĺňať.

Kto je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie?

____Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú všetci tí daňovníci dane z nehnuteľností, ktorí v predchádzajúcom roku nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome. Ďalej aj tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa stala:

  1.  správcom nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce,
  2.  nájomcom nehnuteľnosti,
  3.  (užívateľ nehnuteľnosti je daňovníkom v tom prípade, že nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti

____Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník v tom prípade, že v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach už príslušnému správcovi dane z nehnuteľností podal priznanie alebo daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností však podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. minulého roka zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tie osoby, ktoré napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme alebo v správe.

____Na zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada - okrem dvoch výnimiek vzniku daňovej povinnosti v priebehu kalendárneho roku:

Poplatok za užívanie verejného priestranstva, ubytovanie, komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rybársky lístok

Rybársky lístok

Sociálne služby

____Obec poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a všeobecne záväzného nariadenia obce o sociálnych službách.
____Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41).

Na vybavenie poskytnutia sociálnych služieb potrebujete:


Posudková činnosť je bez poplatkov.

____Ak na základe posudkovej činnosti bude mať občan záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinný na základe svojho príjmu platiť poplatok 0,50 € na hodinu.

Pocasie