PHSR 2015 - 2020 obce Mníšek nad Hnilcom

Program Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja (ďalej len "PHSR") je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Zo zákona patrí medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja a spracováva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na cca 10 rokov a mal by byť pravidelne aktualizovaný. PHSR sa tak stáva výsledkom strategického plánovania zodpovedných obcí či miest a nevyhnutnou súčasťou podpornej dokumentácie pri akýchkoľvek žiadostiach o grant alebo nenávratný finančný príspevok.

Vypracovaný dokument

PHSR Mníšek nad Hnilcom 2015 - 2020

Oznamy

Dotazník pre obyvateľov obce v rámci prípravy PHSR 2015 -2020

Vyplnením dotazníka dáte najavo Váš záujem o rozvoj Vašej obce a pomôžete nám v čo najpresnejšom spracovaní dokumentu.

DOC dotazník: Dotazník PHSR Mníšek nad Hnilcom
Online dotazník: https://goo.gl/forms/a6MI4v1JdI

Zámer spracovania PHSR

Názov dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mníšek nad Hnilcom na roky 2015 - 2020
Forma spracovania: s pomocou externých odborníkov, za aktívnej spolupráce zamestnancov a organizácií v obci
Riadenie procesu: Spôsob riadenia procesu spracovania:

Spracovanie tohto dokumentu je postavené na postupe podľa "Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC" a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami vstupujúcimi do procesu počas spracovania. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.

  1. Vytvorenie riadiaceho tímu
  2. Sumarizácia informácií o obci; zhodnotenie predchádzajúceho PHSR; vytvorenie, vyplnenie a analýza dotazníkov pre obec a osoby aktívne a pravidelne ovplyvňujúce život obce
  3. Vytvorenie pracovných skupín (zoznam ich členov je v samostatnom súbore v spodnej časti stránky)
  4. Práca na jednotlivých častiach PHSR za aktívnej spolupráce zamestnancov obecného úradu a pracovných skupín


Zapojenie obyvateľov obce a komunikácia s nimi - možnosť vyjadrenia sa prostredníctvom dotazníkov v tlačenej či elektronickej forme, účasťou na pracovných skupinách ako ich členovia, účasťou na verejných stretnutiach k spracovaniu PHSR, kontaktovaním zodpovedného zamestnanca obecného úradu či informovaním na internetovej stránke obce - www.mnisek.sk
Obdobie spracovania: 03/2015-10/2015 harmonogram spracovania
Financovanie spracovania: Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania

PHSR má byť nositeľom rozvojovej politiky obce/mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja. Obec dá spracovaním PHSR najavo záujem tak o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov. Tiež získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja v spolupráci so všetkými organizáciami a jednotlivcami, ktorí majú vplyv na život v obci/meste samotnom.

Obsah PHSR je legislatívne vymedzený zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná novelizácia tohto zákona zaviedla povinnosť spracovania PHSR podľa novej "Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC". Táto prináša záväznú štruktúru dokumentu v členení na časti:

Úvod

popisuje obsah dokumentu a prináša stručné zhrnutie prípravy PHSR, východiskových dokumentov a inštitucionálneho a časového zabezpečenia jeho spracovania.

Analytická časť

obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká.

Strategická časť

obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce/mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky.

Programová časť

obsahuje hlavne zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce.

Realizačná časť

je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom realizácie.

Finančná časť

obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie.

Prílohy

Pri spracúvaní strategického a plánovacieho dokumentu akým je PHSR je potrebné okrem iného dodržiavať určité základné princípy tvorby. Pri PHSR to sú:

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Kontakt

Referentka: Elvíra Rešovská
Telefón: +421 (0)53 4799 112
E-mail: resovska@mnisek.sk
Pocasie