Evidencia obyvateľstva

Vývoj populácie obyvateľstva

Stav obyvateľstva - 01. január 2015

Trvale bývajúce obyvateľstvo

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu1771
Muži:873
Ženy:898
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v %50,59

Veková štruktúra obyvateľstva

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
predproduktívnom - muži (0 - 14)206
predproduktívnom - ženy (0 - 14)194
produktívnom - muži (15 - 61)570
produktívnom - ženy (15 - 61)569
poproduktívnom - muži (62 a viac)97
poproduktívnom - ženy (62 a viac)135

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - 26. máj 2001

Trvale bývajúce obyvateľstvo

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu1691
Muži:819
Ženy:872
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v %51,6
Ekonomicky aktívne osoby spolu (bez pracujúcich dôchodcov)743
Muži395
Ženy348
Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva v %43,9

Veková štruktúra obyvateľstva

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
predproduktívnom (0 - 14)425
produktívnom - muži (15 - 59)508
produktívnom - ženy (15 - 54)469
poproduktívnom - muži (60 a viac)104
poproduktívnom - ženy (55 a viac)182
nezistenom3
Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku (v %)
predproduktívnom25,1
produktívnom57,8
poproduktívnom16,9

Národnostné zloženie obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu1691
v tom národnosť:
slovenská1399
rómska148
česká5
nemecká130
nezistená9

Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev

Rímskokatolícka1153
Evanjelická augsburského vyznania316
Gréckokatolícka47
Pravoslávna2
Iné a nezistené42
Bez vyznania131

Domový a bytový fond

Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu)478
Trvale obývané domy385
z toho rodinné372
Neobývané domy93
Byty spolu511
Trvale obývané byty416
z toho v rodinných domoch376
Neobývané byty92

Úroveň bývania

Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt
trvale bývajúcich osôb3,83
m2 obytnej plochy60,90
obytných miestností3,43
Priemerný počet m2 obytnej plochy na osobu15,9
Pocasie