Dokumenty

Jedálny lístok

Všeobecne Záväzné Nariadenia

VZN 2018-02 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN ZaD č.3
VZN 2018-01 o správe a prevádzkovaní pohrebiska
VZN 2017-02 o prenajímaní sociálnych bytov vo vlastníctve obce
VZN 2017-01 o prenájme nebytových priestorov a pozemkov
VZN 2016-02 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
VZN 2016-01 o organizácii miestneho referenda
VZN 2015-07_1 o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane - Dodatok 1
VZN 2015-07 o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane
VZN 2015-06_2 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok 2
VZN 2015-06_1 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Dodatok 1
VZN 2015-06 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 2015-05 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN 2015-04 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce
VZN 2015-03 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
VZN 2015-02 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce
VZN 2015-01 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
VZN 2013-24 o tvorbe a použití fondu údržby a opráv bytov
VZN 2013-03 upravujúce niektoré podmienky držania psov
VZN 2013-02 o nakladaní s komunálnym a stavebným odpadom
VZN 2011-24_1 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na činnosť školy a školského zariadenia - Dodatok 1
VZN 2011-24 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka na činnosť školy a školského zariadenia
VZN 2011-23 o záväznej časti územného plánu obce
VZN 2011-162 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
VZN 2011-16 o poskytnutí dotácie
VZN 2011-03 o prevádzkovom poriadku pohrebiska na území obce
VZN 2010-25 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce
VZN 2010-24 o povodňových plánoch záchranných prác
VZN 2010-23 o poskytovaní sociálnych služieb obce
VZN 2009-20_1 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia - Dodatok 1
VZN 2009-20 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN 2009-19_1 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky - Dodatok 1
VZN 2009-19 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
VZN 2008-18 o prenajímaní sociálnych bytov a bytových jednotiek nižšieho štandardu vo vlastníctve obce
VZN 2003-01 o chove včiel na území obce
VZN 1996-09 o verejnom poriadku a ochrane životného prostredia na území obce

Sadzobníky poplatkov

Voľby

Sociálny program

Rozpočet

Zverejňovanie

Pocasie