Medzi dvomi svetovými vojnami

I. svetová vojna a Republika rád

_____Dňa 28. júla 1914 vyhlásilo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srbsku. Začala sa I. svetová vojna, ktorá sa dotkla aj našej obce. Viacero mužov muselo narukovať a niektorí sa už nikdy viac nevrátili. Vojna priniesla biedu a hlad. Na poliach museli pracovať ženy, deti a starci. Po potraviny, ktorých bol nedostatok, chodili ženy pešo až do Prešova. Po skončení vojny v roku 1918 sa Rakúsko-Uhorsko rozpadlo a na jeho bývalom území vznikli nové štáty a medzi nimi aj Československá republika. Maďarské povedomie bolo však stále silné. Keď vojaci Maďarskej republiky rád vstúpili do Mníška, obyvatelia ich vítali a verili, že opäť budú patriť pod Uhorsko. Československému vojsku sa po ťažkých bojoch podarilo pri Mníšku 22. júna 1919 zastaviť postup Maďarov a frontová hranica sa ustálila. Československé vojsko ustúpilo do Švedlára, odkiaľ ostreľovalo Mníšek, pričom bolo poškodených niekoľko budov a zabité jedno dievča. Vzhľadom na podpísanie dohody 28. júna 1919 maďarské vojsko ustúpilo za hranice republiky, a tým skončili nádeje na veľké Uhorsko. Na miestnom cintoríne sú pochovaní neznámi maďarskí vojaci, ktorí padli v bojoch v okolí Mníška.

Významné medzivojnové udalosti

Hospodárstvo v obci

Obyvateľstvo

_____Podľa štatistiky sa počet obyvateľov od roku 1919 každoročne zvyšoval. V roku 1925 mala obec 1806 obyvateľov, v roku 1929 už 1987 obyvateľov. Podľa sčítania ľudu z 1. decembra roku 1930 mal Mníšek 2088 obyvateľov, z toho 1905 nemeckej národnosti, 115 slovenskej, 11 maďarskej, 21 rusínskej, 6 židovskej národnosti, 16 rómskych obyvateľov a 14 obyvateľov iných národností. Podľa vierovyznania bolo v Mníšku 1286 obyvateľov evanjelického vierovyznania, 728 rímskokatolíckeho, 46 gréckokatolíckeho, 21 židovského a 7 bolo bez vyznania. Podľa profesijného zloženia obyvateľov bolo 200 roľníkov, 250 robotníkov, 42 úradníkov a penzistov, 36 remeselníkov a 16 obchodníkov a hostinských. V roku 1932 mal Mníšek 2096 obyvateľov a 421 obytných domov.
_____Rómovia boli na Spiš vraj pozvaní majiteľmi Spišského hradu ako kováči a liečitelia. Podľa vtedajších zvyklostí sa usadili za obcami. Prvý písomný doklad o prítomnosti Rómov v Mníšku je z roku 1854, v listine sa uvádza 30 Rómov. Spomínajú sa mená Bandy, Frater, Kottlár, Plachetka, Szivák, Žiga. Usadili sa na „Zantbelku”, až neskôr v dnešnej kolónii. Zaoberali sa väčšinou kováčstvom. V roku 1919 alebo 1920 bol vraj v rómskej osade brušný týfus, na ktorý umrel veľký počet jej obyvateľov. Rómovia boli vždy známi svojím hudobným cítením a ich kapely boli známe v širokom okolí. Medzi najznámejších primášov patrili Francl a Bikar.
_____V roku 1932 bolo v obci registrovaných 33 remeselníkov a 9 obchodov s potravinami. Boli tu remeslá ako debnári, kolári, košikári, kováči, murári, pekári, stolári, tesári, mäsiari, obchodníci, obchodníci s drevom, správcovia tzv. robotníckeho konzumu, krčmári, trafikantky.

Školstvo a kultúra

_____V roku 1900 bolo nadstavané poschodie školy. V rámci reorganizácie bola škola v roku 1907 zoštátnená. V čase maďarizácie bola povinným vyučovacím jazykom maďarčina. Len na bohoslužbách a hodinách náboženstva sa mohol používať materinský jazyk. Škola mala názov „Állami elemi népiskola” - Štátna ľudová škola. Učitelia boli platení štátom a o udržiavanie školy sa starala obec. O silnej maďarizácii svedčí aj zriadenie materskej školy (ovoda). Učili v nej dve maďarské učiteľky, ktoré vedeli len po maďarsky, a tak sa deti už od útleho detstva učili po maďarsky.
_____Po roku 1918 bolo v obciach s národnostne zmiešaným obyvateľstvom povolené vyučovanie v materinskom jazyku. Škola dostala názov Štátna škola s vyučovacou rečou nemeckou. Vyučovali tu učitelia, ktorí väčšinou pochádzali priamo z obce alebo susedných dedín. V roku 1925 bol v zadnej časti školského dvora postavený školský byt.
_____V správe obvodného notariátu z roku 1932 nájdeme zaujímavé informácie o obyvateľoch obce: „V Mníšku je jedna sedemtriedna nemecká štátna ľudová škola, v rámci ktorej bola od roku 1932 jedna jednotriedna slovenská menšinová škola. Skoro každý obyvateľ obce školu vychodil a vie čítať aj písať.”
_____V Mníšku pôsobila v kultúrnej oblasti odbočka „Deutscher Kulturverband”, predsedom ktorej bol farár Mathias Danielis, Nemecká miestna osvetová komisia, ktorej predsedom bol Karl Konrad a Zbor slovenskej ligy, ktorej predsedom bol Jaroslav Macák.
_____Prvé kino bolo v Mníšku v sále dnešného Domu stretnutia KNS, ktoré vlastnil Eger. Starý otcovia rozprávali, ako sa v ňom uhýbali, keď sa na nich vo filme rútil vlak.
_____Prvé divadelné predstavenie odohrali mníšanskí divadelníci v hostinci oproti stanici v roku 1912. Volalo sa: Diablova milá. Bolo odohrané v maďarčine a malo obrovský úspech. Hru režíroval Leopold Gruss. V 20-tych rokoch to bola učiteľka Irma Wietorisz, ktorá nacvičila celý rad predstavení aj so sprievodom harmónia, baletných vystúpení a živými javiskovými obrazmi. Predstavenia boli vždy beznádejne vypredané a mládež musela z okolitých domov požičať ešte okolo 200 stoličiek. Pri výstavbe nového obecného domu bolo postavené nové javisko a možno povedať, že začala zlatá éra mníšanského divadelníctva. Jej vyvrcholením bola hra v nárečí „De Ánzila en Kaš” - Mníšania v Košiciach. Veľkým nadšencom a ochotníkom bol O. Zavatzky. Učiteľ Oskar Lutz nacvičil dokonca aj operu.
_____Prvý mužský spevácky zbor založil pred rokom 1900 učiteľ Adolf Bross pochádzajúci z Levoče. Tento hudobne veľmi nadaný mladý muž si rýchlo získal spevákov do spevokolu. Mnohé piesne pre repertoár spevokolu sám komponoval. Od roku 1903 do začiatku I. svetovej vojny spevokol dirigoval Adalbert Mehly. Počas I. svetovej vojny bola práca spevokolu prerušená a jeho činnosť obnovil až v roku 1922 farár Alexander Scherman. Dirigentmi boli Herman Balzar, Oskar Lutz, Adalbert Mehly a Koloman Oberländer. Dňa 29. Júla 1930 dostal mužský spevokol zástavu, ktorej krstnou mamou bola J. Alcnauerová. Tento zbor účinkoval na všetkých spišských slávnostiach spevokolov Sängerfest. Spevokol pôsobil až do vypuknutia II. svetovej vojny. V Mníšku bol aj dievčenský spevokol, ktorý založila v roku 1928 učiteľka Irma Wietorisz.

Pocasie