Aktuality 2011

21

DEC

2011

Koncert Integrácia

V piatok 23. decembra 2011 odvysiela STV1 o 17.00 hod. záznam z koncertu INTEGRÁCIA, na ktorom sa zúčastnilo aj 45 detí z našej Základnej školy.

Vianočný koncert Posaunenchor-u

Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve Vás pozýva zajtra 22. decembra 2011 o 18.00 hod. do obecnej sály na VIANOČNÝ KONCERT POSAUNENCHOR-u. Vstupné je 50 centov. Príďte si vypočuť kvalitnú hudbu a takto sa naladiť na najkrajšie sviatky v roku. Všetci ste srdečne vítaní.

Fotografie a videozáznam z vianočného koncertu nájdete v galérii.

17

DEC

2011

Vianočné trhy 2011

V sobotu 17. decembra 2011 v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa v našej obci uskutočnil 3. ročník Vianočných trhov - tentokrát v sále Obecného úradu kvôli nepriaznivému počasiu, no napriek tomu alebo možno práve preto to záujemcov neodradilo. Bolo potešujúce, že si mnohí našli čas a prišli sa pozrieť aj na živý Betlehem v podaní žiakov Základnej školy.

16

DEC

2011

Dodatok k obecným novinám
Moja Dedina Zima 2011


Zima-dodatok
490 kB

07

NOV

2011

Jesenná fotografická súťaž obce Mníšek nad Hnilcom
a jej vyhodnotenie


Počet prihlásených účastníkov do súťaže: 3 účastníci
Výsledky súťaže sú zverejnené v sekcii: Galéria - Fotografická súťaž 2011

Zimné číslo obecných novín Moja Dedina


Zima
2 889 kB

07

NOV

2011

Sadzobníky poplatkov

V sekcii Samospráva - Dokumenty nájdete sadzobníky správnych poplatkov, ktoré vyberá obec Mníšek nad Hnilcom.

21

OKT

2011

Papagáj s menom MNÍŠEK šedý?

Vedeli ste že existuje papagáj s menom Mníšek šedý? Ak sa chcete dozvedieť, aké sú charakteristické črty tohto druhu papagája - kde žije voľne v prírode, čím sa živí alebo ako ho dokonca chovať doma v klietke a mať ho za dobrého spoločníka - môžete o ňom čítať viac kliknutím v menu na sekciu Zaujímavosti.

07

SEP

2011

Jesenné číslo obecných novín Moja Dedina


Jeseň
2 268 kB

31

AUG

2011

Jesenná fotografická súťaž obce Mníšek nad Hnilcom

Jesenná fotografická súťaž obce Mníšek nad Hnilcom

Jesenná fotografická súťaž obce Mníšek nad Hnilcom

22

JUL

2011

Deň obce Mníšek nad Hnilcom

Obecné zastupiteľstvo organizuje v sobotu 23. 06. 2011 na futbalovom ihrisku „Deň obce Mníšek nad Hnilcom”, pod názvom „Ahoj leto”.
Od 11. hod. si môžete prísť zahrať volejbal, futbal, trieľať zo vzduchovky, hádzať kriketovou loptičkou a granátom, a zasúťažiť v ďalších disciplínach.
Od 19. hod. sa uskutoční zábava so živou hudbou.

Vstupné je 1 €.
O občerstvenie je postarané.

21

JUL

2011

Územný plán obce

Hlavným dôvodom obstarania územného plánu obce (ÚPN-O) bola absencia platnej územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu obce Mníšek nad Hnilcom, v ktorom by boli zosúladené rozvojové zámery obce s požiadavkami rozvojových a plánovacích dokumentov na nadradenej úrovni, hlavne s ÚPN-VÚC Košického kraja, a ktorý by napomáhal pri riadení stavebnej a inej činnosti v obci a jej katastri.

Obec pristúpila v roku 2001 k podpísaniu „Zmluvy o dielo č.25/06/01” o spracovaní územného plánu obce. V rokoch 2002 - 2003 bola spracovaná urbanistická štúdia, ktorá bola prerokovaná so zainteresovanými orgánmi a organizáciami. Následne bolo vypracované zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN - obce Mníšek nad Hnilcom a prerokované bolo s orgánmi štátnej správy a zainteresovanými orgánmi a organizáciami. Po vyhodnotení pripomienok obstarávateľom bolo zadanie pre spracovanie návrhu ÚPN obce Mníšek nad Hnilcom doplnené a schválené. Návrh ÚPN obce Mníšek nad Hnilcom bol spracovaný v súlade so zadaním a prerokovaný. Po vyhodnotení pripomienok a po ich schválení zastupiteľstvom bol vypracovaný čistopis ÚPN-O.

Textovú a grafickú časť ÚPN-O nájdete v sekcii:  Samospráva - Územný plán

03

JUL

2011

Posaunenchor Einsiedel: 80-ročné jubileum

Pri príležitosti 80. výročia Posaunenchoru v Mníšku nad Hnilcom Vás pozývame dňa 10. júla 2011 o 10:00 na slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole v Mníšku nad Hnilcom.

Zároveň Vás pozývame na jubilejný koncert o 15:00, ktorý sa uskutoční v evanjelickom kostole v Mníšku nad Hnilcom.


Medzinárodné majstrovstvá SR v motocrosse
jednotlivcov 2011 - AMK Mníšek nad Hnilcom

Motocross Mníšek nad Hnilcom

Medzinárodné majstrovstvá SR v motocrosse jednotlivcov 2011
Vstupné: 2€

22

JUN

2011

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej zbrojnice

Dňa 30. marca 2011 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obcou Mníšek nad Hnilcom na rekonštrukciu a prístavbu Hasičskej zbrojnice. Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavuje 340.320,32 EUR. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu predstavujú 325.963,45 EUR. Ministerstvo poskytne obci nenávratný finančný príspevok vo výške 309.665,28 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov. Obec zabezpečí vlastné zdroje financovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Stavba by mala byť ukončená do novembra 2011.

Navrhované riešenie

Objekt bude slúžiť prevádzke Hasičskej zbrojnice. Hasičský zbor bude mať 9 členov (8 hasičov + 1 veliteľ). Rekonštrukcia a prístavba je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti prevádzky, životné prostredie, úpravu okolia a rozšírenie objektu tak, aby boli zabezpečené štandardy vybavenosti Hasičskej zbrojnice.

Architektonický ráz jestvujúcej časti sa po rekonštrukcii zásadne nezmení a po vybudovaní nového stropu nad prístavkom garáže a skladu, nosných stien, zastrešenia a zmene okenných otvorov bude plne využívať jestvujúci charakter hmotného riešenia. Prístavba vy východnej časti pozemku bude dvojpodlažná. Pôdorysové rozmery prístavby sú 10,60 x 9,60 m.

Dispozičné riešenie vychádza z charakteru využitia objektu. Delené je na prevádzkové priestory: garáže pre zásahové vozidlá, sklady materiálno technického vybavenia, sklad pohonných hmôt, garáž pre služobné auto, sklad protiplynovej služby, sušiareň hadíc a sociálne priestory: umyvárne s WC a priestorom pre upratovačku, odpočinkových priestorov, školiacej miestnosti s kuchynkou a spojovacej miestnosti.


Fotografie z vykonávaných prác na rekonštrukcii a prístavbe budú postupne dopĺňané v galérii

06

JUN

2011

Letné číslo obecných novín Moja Dedina


Leto
3 123 kB

24

MAJ

2011

Upozornenie pre účastníkov dopravnej nehody
z dopravného inšpektorátu Spišská Nová Ves

Upozorňujeme účastníkov dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, že pri vzniku dopravnej nehody pri poškodení druhého odstaveného vozidla (napríklad na parkoviskách), pokiaľ nie je prítomný majiteľ odstaveného vozidla, nepostačuje zanechať na poškodenom vozidle kontakt na seba a následne odísť z miesta dopravnej nehody. V takomto prípade aj keď polícia zistí vodiča, účastníka dopravnej nehody, v zmysle § 66/6 zákona č. 8/2009 Z.z. bude posudzovaný ako vodič, ktorý si nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody, ktorý z miesta DN odišiel. Vodičovi - vinníkovi DN v tomto prípade bude uložená bloková pokuta v rozmedzí 300 -1300 € a uložený zákaz činnosti v dĺžke 1 - 5 rokov.
Z uvedených dôvodov pri vzniku dopravnej nehody doporučujeme vodičom zotrvať na mieste a počkať na vodiča odstaveného vozidla, alebo ho osobne vyhľadať, následne preukázať si navzájom svoju totožnosť, poskytnúť údaje o poistení vozidla a po vzájomnej dohode spoločne túto udalosť nahlásiť v príslušných poisťovniach.

18

MAJ

2011

Tigríčatá na futbalovom turnaji prípraviek
v Košiciach

Dňa 15. mája sa tigríčatá z Mníška nad Hnilcom zúčastnili májového futbalového turnaja prípraviek v Košiciach, ktorý organizovalo mužstvo FK Galaktik Košice.

Zúčastnilo sa ho 6 mužstiev, kde tigríčatá obsadili pekné tretie miesto.

Poradie turnaja:

 1. miesto: FA Benecol Košice
 2. miesto: FK Junior
 3. miesto: Tigríčatá Mníšek nad Hnilcom
 4. miesto: FK Galaktik
 5. miesto: KAC Košice
 6. miesto: FK Čaňa

09

MAJ

2011

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa tradične v Európe, ale aj v iných krajinách sveta realizujú v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov.

Sčítanie - právo alebo povinnosť?
Mnohí z nás si istotne kladú otázku, či je sčítanie právom alebo povinnosťou?! Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá povinnosť každému, kto je povinný poskytnúť údaje, poskytnúť údaje úplne, správne, pravdivo a včas.

Rozhodujúci okamih sčítania
Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa budú zapisovať do sčítacích formulálov.

Čas sčítania
Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením ustanovila čas sčítania
od 13. mája 2011 do 6. júna 2011.

 • Formuláre v listinnej podobe sa budú vypĺňať
  od 21. mája 2011 do 6. júna 2011.
 • Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať
  od 21. mája 2011 do 29. mája 2011.

Čas sčítania je obdobie, počas ktorého sčítací komisári budú navštevovať všetky domácnosti vo svojom sčítacom obvode a uskutočnia zber údajov. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydá starosta obce. Pred rozhodujúcim okamihom sčítací komisári rozdajú vo všetkých domácnostiach vo svojom sčítacom obvode sčítacie tlačivá, poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia a pod. Obyvatelia vyplnia sčítacie tlačivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania, t. j. k polnoci 20. mája 2011. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisári zozbierajú vyplnené tlačivá. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť, aby ich požiadali o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Úplné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 nájdete na stránke: https://www.scitanie2011.sk/

04

APR

2011

Sociálny program obce

Sociálny program obce Mníšek nad Hnilcom je možné nájsť v sekcii Samospráva - Dokumenty

21

MAR

2011

Jarné číslo obecných novín Moja Dedina


Jar
1 869 kB

07

FEB

2011

Príprava na profesionálne rodičovstvo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) plánuje odo dňa 22.03.2011 realizovať prípravu fyzických osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia v profesionálnej rodine.

Bližšie informácie o profesionálnom rodičovstve, realizácii prípravy a podaní žiadosti Vám podajú zamestnanci ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, na telefónnom čísle: +421 53 24 41 603.

Je potrebné, aby si záujemca o prípravu osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie ústavnej starostlivosti, predbežného alebo výchovného opatrenia svoju žiadosť o prípravu predložil do 16.03.2011 na adrese:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
Odborárov 53
052 21 Spišská Nová Ves

Viac informácii nájdete v priloženom dokumente:

Príprava na profesionálne rodičovstvo

03

FEB

2011

Povinné zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr

Zákon č.546/2010 z 9. decembra 2010 s účinnosťou od 1. januára 2011 ukladá pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, povinnosť zverejňovať objednávky, zmluvy a faktúry na internete.

Objednávky, zmluvy a faktúry obce Mníšek nad Hnilcom nájdete v sekcii Samospráva -> Povinné zverejňovanie

Aktuality v roku:


2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019