Tlačivá a formuláre
Priznanie k miestnym daniam

(k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje)Pocasie