Správa daní a poplatkov

Kontaktné informácie

Referentka: Elvíra Rešovská
Telefón: +421 (0)53 4896 113
e-mail: resovska@mnisek.sk

Daň z nehnuteľností

____Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Mníšek nad Hnilcom.
____Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
____Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
____Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.
____Sadzby dane sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych daniach.

Podanie daňového priznanie k dani z nehnuteľnosti

K daňovému priznaniu k dani z nehnuteľnosti podľa zákona 582/2004 potrebujete:


____Na základe vyplneného tlačiva daňového priznania Vám bude následne daň z nehnuteľnosti vyrubená platobným výmerom. Daň môžete uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo priamo na účet obce. ako variabilný symbol uveďte číslo domu, za ktorý platíte daň.

Daň za psa

____Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
____Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
____Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.Poplatok za užívanie verejného priestranstva

____Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je užívanie verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie kládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska.
____Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Mníšku nad Hnilcom - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Sadzba poplatku

Poplatok za ubytovanie

____Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania.
____Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje, základom dane je počet prenocovaní, sadzba dane je 0,066 € na osobu a prenocovanie.
____Daň prevádzkovateľ odvádza obecnému úradu polročne to vždy k 30. 6. a k 31. 12. kalendárneho roka.

Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

____Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný a právnická osoba, ktorá podniká na území obce. Poplatok je schválený obecným zastupiteľstvo vo výške 0,0165 € za osobu a kalendárny deň (6 € na rok za osobu).

Rybársky lístok

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka


____Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Od poplatku sú oslobodení:


____Rybársky lístok, povolenie na rybolov je osoba povinná maž počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru alebo členovi rybárskej stráže.

Hrobové miesta

Na vybavenie hrobového miesta potrebujete:
Zmluva sa vypíše na obecnom úrade po dohode a určení miesta.

Poplatok:
Po 10 rokoch je potrebné zmluvu obnoviť.

Sociálne služby

____Obec poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a všeobecne záväzného nariadenia obce o sociálnych službách.
____Občan môže požiadať o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41).

Na vybavenie poskytnutia sociálnych služieb potrebujete:


Posudková činnosť je bez poplatkov.

____Ak na základe posudkovej činnosti bude mať občan záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinný na základe svojho príjmu platiť poplatok 0,50 € na hodinu.

Pocasie